SSP TYPU SPA-4

System ssp SPA-4 jest zaprojektowany w oparciu o układy sterowania, których zasadniczym elementem są sterowniki PLC.  Składa się z urządzeń oddziaływania (czujniki torowe), z urządzeń sterująco - kontrolnych (szafy aparatowo - zasilające) oraz urządzeń ostrzegawczych z elementami wykonawczymi i sygnalizacyjnymi (jak: sygnalizatory drogowe, dzwony, napędy rogatek).


Rys 3.2. Wzajemne rozmieszczenie urządzeń ssp SPA-4

Ponadto w skład ssp wchodzą urządzenia pomocnicze zastosowane dla celów wizualizacji działania urządzeń ssp, ich kontroli, archiwizacji zdarzeń, jakie miały miejsce na przejeździe/przejazdach, a także spełniające funkcje diagnostyczne (urządzenia zdalnej kontroli, przenośne panele diagnostyczne, a w wyjątkowych przypadkach również moduły diagnostyczne, jako element sterowników PLC). W zależności od odmiany ssp możliwe jest również zastosowanie dodatkowych elementów sygnalizacyjnych ­(np. tarcze ostrzegawcze przejazdowe, dodatkowe sygnalizatory umieszczone na szafach sterujących itp.). Istnieje również możliwość współpracy systemu ssp SPA-4 z urządzeniami srk w tym z systemami stacyjnymi EBILOCK-850, OSA-H2, a w przyszłości z systemem E i innymi, jak również z systemami komunikacji TOR-POJAZD zgodnie z wymaganiami dla danej aplikacji.

         Schemat blokowy systemu ssp SPA-4 w swojej najbardziej ogólnej wersji został przedstawiony na rys. 3.3.

Rys.3.3. Urządzenia systemu ssp SPA-4

 Najważniejszym źródłem sygnałów wejściowych dla układów sterowania ssp są czujniki torowe. Zadaniem ich jest generowanie sygnałów informujących o obecności pojazdu szynowego i kierunku jego ruchu w miejscu lokalizacji czujnika.  Sygnały te są przesyłane do szafy aparatowo-zasilającej za pomocą kabli, gdzie poprzez listwy zaciskowe oraz moduły pośredniczące doprowadzane są do modułów wejść cyfrowych  sterowników PLC.
         Sygnalizacja SPA-4 przystosowana jest zasadniczo do współpracy z czujnikami torowymi typu EOC lub CTI. W opracowaniu znajduje się wersja ssp z  licznikami osi. Czujniki oznaczone I, II, III znajdują się w torze 1- wszym, zaś czujniki XI, XII, XIII w torze 2 - gim. Oprócz sygnałów z czujników torowych do modułów wejściowych sterowników PLC doprowadzone są jeszcze inne sygnały, które oddziaływają na stan urządzeń ostrzegawczych.  Są to:

      sygnały z przełączników A/R,  O/Z zlokalizowanych w szafie aparatowo-zasilającej - tryb pracy ręcznej;

      sygnały z urządzeń srk;

      sygnały kontrolne informujące zwrotnie o położeniu elementów wykonawczych (np. o położeniu drągów), a także informujące o stanie elementów sygnalizacyjnych (np. żarówka sygnalizatora  w stanie świecenia);

      sygnały kontrolne informujące zwrotnie o sprawności poszczególnych elementów ssp (np. kontrola ciągłości włókna żarówek sygnalizatorów, kontrola poprawności sygnałów pochodzących od czujników torowych, kontrola ciągłości kabla łączącego czujniki z szafą aparatowo-zasilającą, kontrola ciągłości drąga, kontrola obecności prądu tarcz ostrzegawczych,  itd.)

         W części sterująco-kontrolnej szafy aparatowo-zasilającej umieszczono sterowniki PLC. Zadaniem sterowników PLC jest wygenerowanie sygnałów wyjściowych sterujących urządzeniami sygnalizacyjnymi i wykonawczymi na podstawie bieżących wartości logicznych sygnałów wejściowych.
Algorytm działania ssp SPA-4 został zrealizowany na drodze programowej. Program sterujący wykonuje się w trybie cykliczno-sekwencyjnym.
Sygnały wyjściowe sterowników PLC poprzez moduły wyjść cyfrowych sterowników, układy przekaźników bezstykowych oraz poprzez listwy zaciskowe wysyłane są przy pomocy kabli do urządzeń sygnalizacyjnych
i wykonawczych, których zadaniem jest informowanie użytkowników dróg o zbliżającym się do przejazdu pociągu. Sygnały wyjściowe sterowników PLC poprzez umieszczone w szafie układy przetwornic DC/AC są wysyłane do tarcz ostrzegawczych przejazdowych zlokalizowanych w odległości drogi hamowania od przejazdu.
            Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-4 została zaprojektowana w oparciu o sterowniki PLC typu MINICONTROL firmy austriackiej Bernecker & Rainer.  Układ sterowania zawiera dwa sterowniki PLC,  z których każdy realizuje program sterujący niezależnie. Sterowniki połączone są przy pomocy łącza TTY, za sprawą którego realizowana  jest synchronizacja działania obydwu kanałów  oraz detekcja ewentualnego braku równoległości ich działania traktowana jako jedna z usterek sygnalizacji. 
         
W przypadku stosowania czujników pociągów typu EOC (krótki obwód torowy) zasada działania ssp oparta jest na zliczaniu pociągów. Każdemu odcinkowi toru pomiędzy dwoma kolejnymi czujnikami,  i w każdym z dwóch możliwych kierunków ruchu pociągu przyporządkowany jest jeden rewersyjny licznik programowy. Z każdego czujnika typu EOC dochodzą do sterownika sygnały z obydwu jego głowic oddalonych od siebie na odległość ok. 15m: sygnał „b” z głowicy oddalonej od przejazdu i sygnał „c” z głowicy bliżej przejazdu. Jeżeli nad czujnikiem nie znajduje się pociąg, sygnały pochodzące z czujnika przyjmują wartość logiczną "1". Pojawienie się pociągu nad czujnikiem powoduje zmianę wartości logicznej na „0".  Kolejność zmian sygnałów „b" i „c" umożliwia programowe rozpoznanie kierunku ruchu pociągu nad czujnikiem. Jeżeli nad czujnikiem znajduje się pociąg, sygnały pochodzące z czujnika przyjmują wartość logiczną "0" niezależnie od jego prędkości.